LOGIN

ARANŻACJA WNĘTRZ

 

 

nauczyciel: mgr Anna Żychowska

nauczyciel: mgr Maciej Sroka

 

program nauczania przedmiotu aranżacja przestrzeni

 

ARANŻACJA PRZESTRZENI

Specjalność artystyczna.

 

Aranżacja przestrzeni to główny przedmiot nauczania specjalności artystycznej o tej samej 

nazwie. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia 

komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego 

twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego 

myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po 

zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również 

do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

1. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego

Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu dziedziny; poznaje zasady ergonomii oraz 

zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia, dostrzega konieczność nieustannego 

podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka; korzysta z 

bogactwa dziedzictwa kulturowego. 

 

2. Działania warsztatowe.

Uczeń wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji przestrzeni i 

projektowania form przestrzennych; w działaniach twórczych właściwie dobiera środki 

artystyczne; wykazuje się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu 

i zakresu pracy. 

3. Kreacja w aranżacji przestrzeni.

Uczeń eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich 

projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki; umiejętnie transformuje

idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty.

 

Cele kształcenia – wymagania szczegółowe:

1. Wiedza z dziedziny aranżacji przestrzeni

Uczeń:

- rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni, 

takie jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera itp.;

- charakteryzuje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej);

- rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii;

- rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz technologie stosowane w projektowaniu 

przestrzennym;

- rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i kompozycją 

przestrzenną.

 

2. Działania warsztatowe.

Uczeń:

- sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi;21

- planuje pracę dzieląc ją na część projektową i wykonawczą;

- dobiera właściwe materiały i technologie do wykonywanego zadania;

- świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego (kompozycja, światło, kolor,

forma, faktura, znak, litera itp. );

- w pracach uwzględnia elementy graficzne i typograficzne;

- w pracach projektowych stosuje zasady ergonomii;

- wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy aranżacji przestrzeni (meble, oświetlenie, 

systemy wystawiennicze itp.),

- w oparciu o obowiązujące normy, tworzy profesjonalną dokumentację techniczną 

swoich projektów,

- umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując warsztat 

tradycyjny i nowoczesne technologie.

 

3. Kreacja w aranżacji przestrzeni.

Uczeń:

- myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne;

- samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia;

- nakreśla plan realizowanego zadania;

- w swoich projektach czerpie różnorodne inspiracje, także z dorobku kulturowego;

- w twórczy sposób wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności.