LOGIN

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony http://www.zsp.tarnow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.


Data publikacji strony internetowej: 24.06.2012


Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • pliki JPG, PNG, GIFF nie posiadają tekstów alternatywnych,
  • pliki PDF, DOC itp. nie są przygotowane jako dokumenty dostępne cyfrowo,

ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 146222141 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Do budynku można wejść od strony ulicy Stanisława Westwalewicza przez furtkę, korzystając z chodnika znajdującego się pomiędzy ponikiem Artura Grottgera a ścianą budynku. Po wejściu do budynku widoczna jest portiernia, gdzie można uzyskać informacje ułatwiające poruszanie się po szkole. Sekretariat i gabinet dyrektora znajdują się na pierwszym piętrze.


Wejście do budynku zaopatrzone jest w pochylnię. Na parterze nie ma barier poziomych i pionowych, występują dwie pochylnie ze względu na różnice poziomów. Szatnia jest dostępna. Łazienki i toalety na parterze oraz na piętrach są dostępne. Istnieje możliwość skorzystania z windy. Na pierwszym piętrze nie ma barier poziomych i pionowych, wyjątek stanowi jedna z trzech pracowni rysunkowo-malarskich, do której prowadzą schody. Na poziomie pierwszego piętra występuje jedna pochylnia, winda zatrzymuje się na dwóch poziomach przystankowych ze względu na różnicę poziomów. Drugie piętro nie ma barier poziomych i pionowych. Pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, pracownie i sale lekcyjne nie posiadają progów.


Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.