LOGIN

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS MATURALNYCH

Informujemy, że zebrania dla Rodziców uczniów klas maturalnych, zaplanowane na wtorek 20 października 2020r., zostają przesunięte na kolejny wtorek 27 października 2020r. o godz. 17:00.

Jeśli sytuacja epidemiczna się nie zmieni, zebrania odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio Rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Zapraszamy.

 

 

 

____________

 

WAŻNA INFORMACJA!!!

 

 

Informacja o sposobie organizacji pracy Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 

1. Od dnia 19.10.2020r. w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie prowadzenie zajęć stacjonarnych zostaje ograniczone do specjalizacji artystycznych, natomiast pozostałe przedmioty realizowane są w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365, w tym w szczególności: 

 

Outlook – poczta elektroniczna umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami z wykorzystaniem przydzielonych adresów mailowych,

One Drive – dysk, na którym nauczyciele udostępniają uczniom materiały, pliki, dokumenty oraz źródła niezbędne do realizacji treści programowych, 

Microsoft Teams – aplikacja umożliwiająca bezpośredni kontakt między nauczycielami i uczniami oraz prowadzenie zajęć, konsultacji i korekt online. 

 

2. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy w trybie zdalnym oraz stacjonarnym zgodnie z przydzielonym planem lekcji. W przypadku braku możliwości technicznych do prowadzenia zajęć na odległość zgłoszonych przez nauczyciela, szkoła umożliwia pracę na komputerach szkolnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

 

3. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

 

4. Organizacja zajęć zdalnych 

 

— Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. 

— Nauczyciele prowadzą lekcje online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams lub przekazują uczniom informację o temacie zajęć oraz materiały edukacyjne na dysku OneDrive, w czasie rzeczywistym zgodnie z ustalonym planem lekcji. 

— Jeśli zajęcia nie są lekcją online nauczyciele pozostają w gotowości do kontaktu z uczniami w trakcie zajęć i udzielania im niezbędnych wyjaśnień do zadanego materiału. Obowiązkiem uczniów jest zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi przez nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia. 

— Obecność uczniów na zajęciach jest monitorowana. Nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia, jeśli nie uczestniczył w lekcji online lub nie zapoznał się z przekazanymi materiałami w wyznaczonym terminie. 

— Zajęcia z przedmiotów artystycznych realizowane w blokach lekcyjnych obejmują część teoretyczną, wprowadzenie do zajęć, omówienie zagadnienia oraz czas na korektę indywidualną lub/i zbiorową; uczniowie pracują w czasie przeznaczonym na dane zajęcia pozostając w stałym kontakcie z nauczycielem prowadzącym. 

 

5. Usprawiedliwianie nieobecności odbywa się poprzez przekazanie wychowawcy, drogą mailową lub telefonicznie, informacji o przyczynach nieuczestniczenia ucznia w zajęciach. 

 

6. Nauczyciele na bieżąco dokonują oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów. Ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne, prace pisemne, prezentacje, prace plastyczne udokumentowane fotograficznie lub w formie cyfrowej. Informację zwrotną o ocenach nauczyciele przekazują drogą mailową bezpośrednio danemu uczniowi. 

7. Rodzice pozostają w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą. W przypadku potrzeby indywidualnej rozmowy z nauczycielem konkretnego przedmiotu, termin i formę kontaktu ustala wychowawca w porozumieniu z rodzicem i danym nauczycielem. 

 

8. Pedagog szkolny i bibliotekarz w dniach zawieszenia zajęć prowadzą dyżur dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojego urzędowania, z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365

 

 

 ___________

 

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w strefach żółtych i czerwonych

oraz zapowiadanym objęciem miasta Tarnowa strefą czerwoną szkoła przechodzi w tryb pracy zdalnej od dnia 19.10.2020r.,

 

W dniu dzisiejszym ogłoszony został Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią COVID-19.

Zapowiadany kształt regulacji prawnych w liceach sztuk plastycznych i ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych przewiduje ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do specjalizacji artystycznych i wprowadzenie zdalnego nauczania w odniesieniu do pozostałych przedmiotów.

 

Do czasu wejścia w życie ww. przepisów nauczanie w naszej szkole będzie prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym. Informacja o rozpoczęciu nauczania stacjonarnego w zakresie specjalizacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i przesłana drogą mailową do wszystkich uczniów. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, prosimy o regularne monitorowanie strony internetowej szkoły oraz poczty elektronicznej.

 

 

___________

 

mLegitymacja szkolna w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie


Informujemy, że nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji. Tym samym możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny – mLegitymacja. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnej legitymacji.

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:
– potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły
– skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

W przypadku utraty ważności "tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie unieważniać dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Szczegółowe informacje odnośnie udostępniania mLegitymacji oraz jej uruchomienia zawarto w procedurze udostępniania mLegitymacji (link poniżej).

Wniosek o mLegitymację
Procedura udostępniania mLegitymacji
Instrukcja_________

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice.

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku na boisku szkolnym

w dwóch turach. Klasy pierwsze i drugie Liceum Sztuk Plastycznych zapraszamy na godzinę 9.00, natomiast klasy trzecie i czwarte Liceum Sztuk Plastycznych oraz piątą i szóstą Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych na godzinę 11.00. W razie wystąpienia niesprzyjającej pogody uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej. 

 

Nabożeństwo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego będzie transmitowane on-line o godzinie 8.00 na stronie Bazyliki Katedralnej Narodzenia NMP w Tarnowie.

 

 _______

 

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się

w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się

o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2020 r. (dokumenty do pobrania)

 

 

 

UWAGA! Ważne komunikaty!

 

Konsultacje dla uczniów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 01 do 05 czerwca 2020r. uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły oraz skorzystać z biblioteki szkolnej. 

Szczegółowy harmonogram dyżurów nauczycieli oraz zasady udziału w konsultacjach zostały przesłane uczniom na klasowe adresy mailowe.

 

 

Konsultacje dla Rodziców

02.04.2020r.(czwartek) w godz. 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców z użyciem narzędzi Microsoft Office 365 udostępnionych uczniom (poczta, Microsoft Teams). Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Nauczanie zdalne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493) w okresie od 25.03.2020r. do 10.04.2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie realizuje zadania dydaktyczne

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office 365. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy zostaną przekazane każdemu uczniowi drogą elektroniczną.

 

 

Zawieszenie zajęć w ZSP

W związku z podjętymi w kraju działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wszystkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020r.

W tych dniach młodzież powinna pozostać w domu.

 

Przypominamy, że w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa  w dniach 12 – 25.03.2020r. Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie zawiesza wszelkie zajęcia dydaktyczne, wychowawcze

i opiekuńcze. 

W tych dniach szkoła jest zamknięta dla uczniów. Zgodnie z wytycznymi uczniowie pozostają

w domach i realizują zadania wyznaczone przez nauczycieli.  Przypominamy, że zawieszenie zajęć

w szkole nie oznacza dni wolnych. Apelujemy o odpowiedzialność i przestrzeganie zaleceń.

 

 

Kontakt

We wszystkich sprawach prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i zaleceniami: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.gov.pl/web/koronawirus/uczniu-i-studencie--zostan-w-domu-i-ogranicz-kontakty-towarzyskiehttps://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

 

REKOMENDACJE  Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół / komunikat / pdf / 

 

 

Odwołane akcje i imprezy szkolne

UWAGA! W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowana na dzień 20 marca 2020 roku akcja artystyczna „Tarnów rysuje” zostaje odwołana.

 

UWAGA! W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowany na dzień 17 marca 2020 roku wernisaż projektu AWANGARDA zostaje odwołany.